mitglieder

Anne­gret Ach­ner
» www.anne-achner.de

Dr. Jür­gen Alberts
» www.juergen-alberts.de

Tho­mas Bartsch
» www.edition-astrup.de

Ursel Bäu­mer
» www.ursel-baeumer.de, » Web-Sei­te im Bre­mer Lite­ra­tur­haus

Rudolph Bau­er
» www.rudolph-bauer.de,  » Web-Sei­te im Bre­mer Lite­ra­tur­haus

Anne Ben­dig
.

Hei­drun Adria­na Bom­ke
» www.heidrunbomke.de

Foto: Julia Baier

Inge Buck
» www.ingebuck.de

Mar­ti­na Burandt
» www.martinaburandt.de» Web-Sei­te im Bre­mer Lite­ra­tur­haus

Jens-Ulrich Davids
.

Ant­je Diewer­ge
» www.antjediewerge.de

Jut­ta Dorn­heim
» Web-Sei­te im Bre­mer Lite­ra­tur­haus

Oli­via Dou­glas
» www.olivia-douglas.eu

Anke Fischer
» www.anke-fischer.de

Joa­chim »Bom­mel« Fischer
» www.bommel-fischer.de

Wer­ner For­ne­berg
.

Susan Frey­berg
.

Jochen Grün­waldt
» Web-Sei­te im Bre­mer Lite­ra­tur­haus

Bir­gid Hanke
» Web-Sei­te im Bre­mer Lite­ra­tur­haus

Béatri­ce Hecht-El Mins­ha­wi
» www.interkultur.info/Publikationen.html, » Web-Sei­te im Bre­mer Lite­ra­tur­haus

Rol­lo Heinsch
.

Uwe Herkt
.

Ulri­ke Marie Hil­le
.

Hei­drun Immen­dorf
.

Jan Isch­ke
» www.jan-ischke.de

Jörg Iser­mey­er
.

Klaus Kell­ner
» www.klaus-kellner.de

Ulri­ke Klei­nert
» Web-Sei­te im Bre­mer Lite­ra­tur­haus

Tru­xi Knie­rim
» Web-Sei­te im Bre­mer Lite­ra­tur­haus

Johann-Gün­ther König
» www.johann-guenther-koenig.de

Bet­ty Kolod­zy
» www.bettykolodzy.de

Clau­dia Kop­pert
» www.claudiakoppert.de

 Madi­ta Krüg­ler
.

Ulri­ke Kuckero
.

Anja Küm­mel
» www.anjakuemmel.com

Peter Kur­ze
» www.peterkurze.de

Jacob Lacur
.

Jens Laloire
»  www.jenslaloire.com, » Web-Sei­te im Bre­mer Lite­ra­tur­haus

Jani­ne Lancker
.

Rena­te Laufs
» www.renatelaufs.de

Gud­run Lie­be-Ewald
.

Dag­mar Löb­ert
» www.loebert.net

Hans-Her­mann Mahn­ken
.

Sieg­fried Mar­quardt
» Web-Sei­te im Bre­mer Lite­ra­tur­haus

Syl­via Mey­werk
.

Jut­ta Michels
» www.jutta-michels.de

Erwin Miedt­ke
.

Imke Mül­ler-Hell­mann
» www.imkemuellerhellmann.de

Rena­te Neu­mann
» www.sprechkontakt.com

Sal­man Nur­hak
.

Rike Oeh­ler­king
.

Chris­tia­ne Palm-Hoff­meis­ter
» www.wassermuehle-barrien.de

Cor­ne­lia Pet­me­cky
» www.corneliapetmecky.de

Jür­gen Pet­schull
.

Kon­stan­ze Rad­zi­will
.

Bern­hard W. Rahe
» www.poemix.de

Ste­phan Reich
» www.reich-stephan.de

Jut­ta Rei­chelt
» www.juttareichelt.com, » Web-Sei­te im Bre­mer Lite­ra­tur­haus

Flo­ri­an Reinartz
»www.freige.ist

Big­gi Rist
» www.johanna-von-wild.de

Guen­ter G. Rode­wald
» www.mercadodelibros.info

Frau­ke Röhrs
.

Til­man Rother­mel
» www.tilmanrothermel.de

Hans-Jür­gen Rusch
» www.krimi-spass.de

Nina Schind­ler
» www.nina-schindler.de

Foto: Walter GerhartWolf­gang Schlott
.

Eber­hard Schmidt
» www.eberhard-schmidt.de

Tim Scho­ma­cker
» Web-Sei­te im Bre­mer Lite­ra­tur­haus, » www.nbk.cc

Ange­li­ka Sinn
» www.angelika-sinn.de, » Web-Sei­te im Bre­mer Lite­ra­tur­haus

Lilia­ne Skal­e­cki
www.liliane.skalecki.info

Neal Skye
www.nealskyebooks.com

Haleh Soley­ma­ni
» Web-Sei­te im Bre­mer Lite­ra­tur­haus

Hei­ke Sonn
www.heike-sonn.jimdo.com

Richard Sta­ab
» www.richardstaab.de

Ale­xa Stein
» www.alexa-stein.de

Kurt Stein­heis­ser
.

Vic­tor Strö­ver
.

Karen Struve
» www.karenstruve.de

Wil­fried Stü­ven
» www.wilfried-stueven.de

Horst Tem­men
» www.edition-temmen.de

Dan­ka Todo­ro­va
» www.dani.creativnite.com

Hei­de Marie Voigt
» www.heide-marie-voigt.de

Ian Wat­son
» Web-Sei­te im Bre­mer Lite­ra­tur­haus

Regi­na Weber
» www.dramaturgenverband.org, » www.skriptreif.de

Dr. Elke Mari­on Weiß
» Web-Sei­te im Bre­mer Lite­ra­tur­haus

Ilse Wind­hoff
.

Alfred Zech
» www.musikundgefuehl.de, » www.rockremind.de

Auf­ge­führt sind nur Mit­glie­der, die sich aus­drück­lich damit ein­ver­stan­den erklärt haben, auf die­ser Lis­te im Inter­net zu erschei­nen.
Stand: 12.6.2019